Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Tuesday, July 26, 2016

Bharatha Dhesa Yatra (Bhadrachalam 5) - Part 286

Radhekrishna...

Srimathe Ramanujaya Namaha...
Guruji Gopalavallidasar...
Bharatha Dhesa Yatra...
28th June2016...
286 - Yatra Video...

Bhadrachalam 5...

Sridevi Bhudevi Kalyanam...
Marriage of Sridevi and Bhudevi with the Lord at Bhadrachalam temple...

Jai Sita Ram


No comments:

Post a Comment