Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Monday, July 18, 2016

Bharatha Dhesa Yaatra(Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-9)-Part 271


Radhekrishna...

Ram Krishna Hari Vasudeva Hari…
Guruji GopalavalliDasar...
Bharatha Dhesa Yaatra...
15th July 2016.. 
271st Yaatra video... 

Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-9...

Santh Sopandev Phalki..
Palanquin of Santh Sopandev...

Sannth Sopandev Maharaj is younger brother of Santh Gnaneshwar Maharaj...

Jai Pandharinath Maharaj ki jai…
Jai Rukkumai Maathaa ki jai...

No comments:

Post a Comment