Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Monday, July 18, 2016

Bharatha Dhesa Yaatra(Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-13)-Part 275


Radhekrishna...

Ram Krishna Hari Vasudeva Hari…
Guruji GopalavalliDasar...
Bharatha Dhesa Yaatra...
15th July 2016.. 
275th Yaatra video... 

Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-13...

Inside Santh Narahari Sonar Samadhi mandhir...

My friend Narahari Vittalan...

Jai Pandharinath Maharaj ki jai…
Jai Rukkumai Maathaa ki jai...

No comments:

Post a Comment