Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Monday, July 18, 2016

Bharatha Dhesa Yaatra(Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-6)-Part 268


Radhekrishna...

Ram Krishna Hari Vasudeva Hari…
Guruji GopalavalliDasar...
Bharatha Dhesa Yaatra...
15th July 2016.. 
268th Yaatra video... 

Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-6...

Pradakshnina of Vittal's temple...
Being part of the crowd of devotees...

Namdev pyari, Chokamela samadhi...

Jai Pandharinath Maharaj ki jai…
Jai Rukkumai Maathaa ki jai…

No comments:

Post a Comment