Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Monday, July 18, 2016

Bharatha Dhesa Yaatra(Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-12)-Part 274


Radhekrishna...

Ram Krishna Hari Vasudeva Hari…
Guruji GopalavalliDasar...
Bharatha Dhesa Yaatra...
15th July 2016.. 
274th Yaatra video... 

Ashaadi Ekaadhasi @Pandharpur-12...

On the way to Vittal temple...

Santh Narahari Sonar Samadhi mandhir...

Jai Pandharinath Maharaj ki jai…
Jai Rukkumai Maathaa ki jai...

No comments:

Post a Comment