Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Thursday, August 4, 2016

Bharatha DhesaYaatra - Part 298(Srivilliputhur - 1)


Bharatha DhesaYaatra

Series-2
#299...1/8/2016...Radhekrishna
Srimathe Ramanujaya Namaha

Srivilliputhur - 1

At Vatapathrashayee temple

nam koil annan Ramanujar sannidhi...

Sannidhi of Nammazhwar near it, Periyazhwar opposite that.

Narasimha sannidhi and Vadapatrasaayee sannidhi above..
Dwajasthambham
The grand Gopuram with 11 levels...

No comments:

Post a Comment