Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Sunday, April 17, 2016

Bharatha Dhesa Yaatra(Sopandev Maharaj Mandir)-Part 239


Radhekrishna...
Guruji GopalavalliDasar...
Bharatha Dhesa Yaatra...
16th April 2016
239th Yaatra video...

Saswad, Narayanpur...
One hour distance from Pune...

Sopandev Maharaj Mandir...

Inside the complex, there is an ancient Nageshwar Mandir and behind it is Santh Sopandev Jeevasamadhi Mandir...

Ram Krishna Hari Vasudeva Hari
Jai Nageshwarji ki jai
Jai Sopandev Maharaj ki jai
Jai Jnaneshwar Maharaj ki jai
Jai Pandharinath Maharaj ki jai

No comments:

Post a Comment